Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid Voorwaarden.

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna ook te noemen ‘voorwaarden’) gelden voor Boeren Medical B.V., gevestigd te Gilze, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18046041, uitgebrachte aanbiedingen, schriftelijke bevestigingen en overeenkomsten inzake de levering of terbeschikkingstelling van goederen en het verrichten van bijkomende werkzaamheden (hierna te noemen ‘levering(en)’) door Boeren Medical .
1.2 Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene leveringsvoorwaarden behoeven uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Boeren Medical.
1.3 Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden vóór het sluiten van de overeenkomst ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Boeren Medical in te zien zijn en dat deze op verzoek van de klant kosteloos worden toegezonden.
1.4 Indien een beding in deze voorwaarden geheel of ten dele niet rechtsgeldig of niet afdwingbaar mocht zijn, heeft dit geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van het overige bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden.
1.5 Boeren Medical kan gesprekken tussen de klantenservice en klanten van Boeren Medical meeluisteren of opnemen ten behoeve van zakelijke doeleinden zoals training, beoordeling en/of kwaliteitsbewaking. Op verzoek van de klant wordt het opnemen van het telefoongesprek stopgezet.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst.

2.1 Tenzij uitdrukkelijk een geldigheidsduur wordt vermeld, is een aanbod van Boeren vrijblijvend. Een voor Boeren Medical bindende overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Boeren Medical gebruikt maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kleine verschillen in het aanbod binden Boeren Medical niet.
2.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Boeren Medical passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Boeren Medical daartoe passende veiligheidsmaatregelen nemen.
2.4 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Boeren Medical onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Boeren Medical is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
2.5 Indien een aanvaarding door de klant van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuwe vraag van de klant en als een verwerping van het aanbod van Boeren Medical, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.
2.6 De klant staat in voor de juistheid van de door haar verstrekte gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering.

Artikel 3. Herroepingsrecht

3.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende acht (8) dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na levering van het product aan de klant of door een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is.
3.2 Tijdens de bedenktermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
3.3. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 3.2.
3.4 Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 8 dagen door middel van het aanvragen van een goederenretournummer. Ingeval van herroeping stuurt Boeren Medical na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. Deze bestaat uit een brief en een antwoordsticker om het pakket retour te sturen
3.5 De klant zal bij herroeping het product met alle geleverde toebehoren zoals leveringsbon en - indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Boeren Medical zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na opvraging van een retournummer, retourneren conform de door Boeren Medical verstrekte en duidelijke instructies. Boeren Medical mag de klant vragen naar de reden van de herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
3.6 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Boeren Medical dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de producten zijn ontvangen bij Boeren Medical, het bedrag terug betalen (inclusief de oorspronkelijke leveringskosten, tenzij de klant heeft gekozen voor een andere levering dan de standaard levering). Boeren Medical gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. Deze wijziging dient schriftelijk te gebeuren.

Artikel 4. Uitsluiting herroepingsrecht

4.1 Boeren Medical kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Boeren Medical dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.
4.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor:
a. producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Boeren Medical geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
b. dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
c. producten die door Boeren Medical tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
d. producten die duidelijk persoonlijk of hygiënisch van aard zijn;
e. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
f. producten die snel kunnen bederven of verouderen;
g. producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Boeren Medical geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
h. losse kranten en tijdschriften;
i. audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken;

j. producten die gebruikt zijn waarbij vastgesteld wordt of aannemelijk is dat aanraking met bloed heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Prijzen.

5.1 Alle door Boeren Medical genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting en overige overheidslasten die in verband met de overeenkomst zijn verschuldigd.
5.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
5.3 Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voor leveringen zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst doch voor leveringen zijn alleen toegestaan indien Boeren Medical dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging in gaat.
5.5 Voor het verzenden van de bestelling kunnen er verzendkosten bij de klant in rekening worden gebracht. Deze worden aan de klant bekend gemaakt voordat de klant zijn bestelling definitief heeft geplaatst. Boeren Medical heeft het recht om bij leveringen buiten Nederland extra kosten in rekening te brengen in verband met verzending en overige mogelijke overheidslasten. Boeren Medical is niet aansprakelijk voor in buitenland ontstane verhogingen of meerkosten als gevolg van buitenlandse leveringen.

Artikel 6. Betalingen.

6.1 Indien een levering artikelen betreft die door een zorgverzekeraar worden vergoed, zal Boeren Medical deze in beginsel bij de zorgverzekeraar van de klant in rekening brengen. Of deze vergoed worden, is afhankelijk van het verzekeringspakket, een eventueel vereiste eigen bijdrage en het nog openstaande eigen risico van de klant. Niet-vergoedbare artikelen en artikelen die om welke reden niet bij de verzekeraar gedeclareerd kunnen worden, worden direct bij de klant in rekening gebracht.
6.2 Indien er sprake is van artikelen welke niet door de zorgverzekeraar worden vergoed dienen betalingen binnen 14 dagen na levering van deze goederen door Boeren Medical te zijn ontvangen.
6.3 Bij bestellingen op de website dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden betaald door middel van een op de website van Boeren Medical weergegeven wijze van betaling, zover niet anders is overeengekomen.
6.4 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Boeren Medical te melden.
6.5 Heeft Boeren Medical grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door de klant, zoals wanneer er aan die zijde sprake is van mogelijk faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, toepassing van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), eerdere niet-tijdige betaling e.d., dan kan Boeren Medical betaling inclusief eventuele meerkosten vooraf of bij aflevering verlangen.
6.6 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Boeren Medical is gewezen op de te late betaling en Boeren Medical de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en is Boeren Medical gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over de vorderingen met een minimum van € 44,77 inclusief BTW, Boeren Medical kan ten voordele van de klant afwijken van de genoemde bedragen en percentages.
6.7 In geval van faillissement, toepassing van de WSNP of beslag aan de zijde van de klant of een anderszins verlies van de beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen of delen ervan, wordt al hetgeen hij dan aan Boeren Medical verschuldigd is direct ten volle opeisbaar en kan Boeren Medical terstond verrekenen.

Artikel 7. Levering en Afname.

7.1 Boeren Medical zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
7.2 Bezorgkosten voor de levering van artikelen welke door de zorgverzekeraar worden vergoed, zijn in beginsel voor rekening van Boeren Medical. In het geval dat op verzoek van de klant de bestelling wordt verzonden buiten het gebruikelijke beleid van Boeren Medical, er op verzoek van de klant speciaal vervoer wordt ingezet, of er sprake is van artikelen welke niet door de verzekeraar worden vergoed, is Boeren Medical gerechtigd deze bezorgkosten bij de klant in rekening te brengen.
7.3 De leveringstermijn start op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, indien het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door de klant te verstrekken informatie is ontvangen. 
7.4 Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal Boeren Medical zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De klant heeft in bovengenoemde gevallen het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op terugbetaling van het eventueel reeds betaalde bedrag. Ingeval van een dergelijke ontbinding zal Boeren Medical het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terug betalen.

Artikel 8. Overgang van eigendom.

8.1 De eigendom van een geleverde zaak gaat pas op de klant over nadat deze al hetgeen heeft voldaan wat hij aan Boeren Medical verschuldigd is uit hoofde van de levering van die zaak of andere door Boeren Medical aan hem geleverde of te leveren zaken dan wel de in verband daarmee (te) verrichte(n) werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten. 
8.2 Boeren Medical is gerechtigd om bij niet tijdige betaling geleverde zaken zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen.

Artikel 9. Conformiteit en Garantie.

9.1 Boeren Medical staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.2 Een door Boeren Medical, fabrikant of importeur verstrekte (extra) garantie doet niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Boeren Medical kan doen gelden.

Artikel 10. Niet toerekenbaar tekortschieten.

10.1 Het tekortschieten door Boeren Medical in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van Boeren Medical gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, staking, bezetting, boycot of blokkade en maatregelen van de binnen- of buitenlandse overheid, zoals bijvoorbeeld een invoer-, uitvoer-, leverings- of productieverbod als ook het zoekraken bij de transporteur.
10.2 Schiet Boeren Medical in de nakoming van de overeenkomst tekort zonder dat dit aan haar kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden worden. Is nakoming niet blijvend onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaats vinden nadat een periode van twee (2) maanden waarop nakoming niet mogelijk is, verstreken is.
10.3 Zijn voor Boeren Medical aan de nakoming van de overeenkomst extra kosten verbonden in verband met aan haar niet toe te rekenen omstandigheden, dan is zij bevoegd deze in redelijkheid aan de klant door te berekenen.
10.4 Indien Boeren Medical ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, dan is Boeren Medical gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Tekortkomingen.

11.1 Indien een geleverd goed of een verrichte dienst een tekortkoming vertoont, heeft de klant recht op kosteloos herstel door Boeren Medical door reparatie, vervanging of heruitvoering, mits is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
(i) de tekortkoming is aan het licht getreden binnen de wettelijke garantietermijn;
(ii) de tekortkoming is binnen twee (2) maanden nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk aan Boeren Medical medegedeeld;
(iii) nakoming is niet blijvend onmogelijk;
(iv) verbruiksmateriaal dat is gebruikt, voldoet aan de specificaties van fabrikant en Boeren Medical;

(v) uitgesloten is normale slijtage door gebruik.
11.2 De klant heeft geen recht op herstel of vervanging van een geleverd goed indien herstel of vervanging onmogelijk is of van Boeren Medical niet gevergd kan worden.
11.3 Boeren Medical kan verlangen dat een voor herstel in aanmerking komend goed door de klant aan haar of aan een door haar op te geven adres wordt toegezonden.
11.4 Boeren Medical heeft het recht tekortkomingen uit eigener beweging te herstellen. Bij vervanging vrijkomende onderdelen blijven/worden eigendom van Boeren Medical.
11.5 Voor tekortkomingen in herstellingen geldt een herstelplicht als voormeld en wel voor de duur van drie maanden na uitvoering van de herstelling, maar in ieder geval tot het einde van de in artikel 11.1 sub i genoemde garantietermijn.
11.6 Indien het door Boeren Medical geleverde goederen of diensten betreft die Boeren Medical heeft betrokken van derden, zal de garantietermijn van Boeren Medical nimmer verder strekken dan de garantietermijn die Boeren Medical van die betreffende derden daarvoor heeft ontvangen.
11.7 In het geval Boeren Medical niet voldoet aan hetgeen is opgenomen in artikel 11.1 dan wel herstel of vervanging onmogelijk is of van Boeren Medical niet kan worden gevergd heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst met Boeren Medical geheel of gedeeltelijk te ontbinden tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 12. Aansprakelijkheid voor schade.

12.1 Schade die de klant lijdt en waarvoor Boeren Medical aansprakelijk kan worden gehouden, wordt aan de klant uitsluitend volgens onderstaande bepalingen vergoed, ongeacht de grond waarop de vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd.
12.2 In ieder geval worden niet vergoed inkomsten- of winstderving, schade wegens stagnatie of vertraging in bedrijfsactiviteiten, schade wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten, meerkosten van inkoop elders, schade wegens heropbouw van verloren gegane informatie, gemiste besparingen of overeenkomsten, kortingen of boetes en/of indirecte schade.
12.3 Voor zover Boeren Medical adviezen, uitsluitend op schrift verstrekt zonder dat daar een uitdrukkelijke overeenkomst tot het verlenen van adviezen aan ten grondslag ligt, dragen deze adviezen een vrijblijvend karakter en aanvaardt Boeren Medical daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Boeren Medical is in geen geval gehouden tot vergoeding van meer dan driemaal de factuurwaarde van de betreffende levering.
12.4 Boeren Medical zal enkel gehouden zijn om enkel die schade en dan maximaal tot die bedragen waartegen Boeren Medical zich redelijkerwijze had kunnen verzekeren, te vergoeden. Boeren Medical is in geen geval gehouden tot vergoeding van meer dan driemaal de factuurwaarde van de betreffende levering met een maximum van € 1.000.000,00.
12.5 Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet binnen één (1) jaar nadat de schade redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk een beroep is gedaan, behoudens gevallen die zien op gevallen van non-conformiteit waarbij een termijn van twee (2) jaar geldt. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan twee (2) jaar na afgifte van het betreffende goed aan het licht treedt of indien deze is ontstaan vanwege onjuist of onzorgvuldig gebruik van het geleverde goed.
12.6 Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, kunnen tegen een eventuele vordering van de klant in ieder geval dezelfde verweermiddelen aanvoeren als Boeren Medical op grond van deze voorwaarden kan aanvoeren. 
12.7 De voorgaande beperkingen en uitsluitingen gelden niet voor zover de schade personenschade betreft en/ of de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van Boeren Medical. Dan geldt een maximum vergoeding van € 5.000.000,00 per aanspraak.

 

Artikel 13. Klachtenregeling

13.1 Boeren Medical beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd (14 dagen), volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Boeren Medical , nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
13.3 Bij Boeren Medical ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Boeren Medical binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14. Wijziging algemene voorwaarden.

14.1 Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden door Boeren Medical, echter voor zover zich daartegen geen dwingendrechtelijke bepalingen verzetten. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking.

Artikel 15. Toepasselijk recht, vindplaats.

15.1 Overeenkomsten tussen Boeren Medical en de klant, alsmede daaruit voortvloeiende geschillen, worden beheerst door het Nederlandse recht.
15.2 Geschillen tussen de klant en Boeren Medical worden voorgelegd aan de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch die bevoegd is om van de geschillen kennis te nemen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd.
15.3 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda en worden op verzoek gratis toegezonden.