Zorgspecial - ‘Een blik in de toekomst’

Zorgspecial - ‘Een blik in de toekomst’

‘De zorgkosten nemen toe. Hoe komt dit? En hoe houden we de zorg betaalbaar met behoud van kwaliteit?’

In 2003 ontwikkelde de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) de NDF Zorgstandaard Diabetes, die onder- schreven wordt door alle betrokkenen bij diabeteszorg in Nederland. De Nederlandse Diabetes Federatie is de koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt.

Naar verwachting zullen de zorgkosten in Nederland de komende jaren fors blijven toenemen. Dit geldt ook voor de zorgkosten voor mensen met diabetes. Deze diagnose vormde voor het NDF de aanzet om het NDF Masterplan Diabetes te ontwikkelen en deze op de agenda te zetten van het diabetesveld. Het NDF Masterplan heeft het diabetesveld de verantwoordelijkheid opgelegd om te blijven innoveren en op eigen kracht, samen met vertrouwde en nieuwe partners, bij te dragen aan duurzame zorg. Hierbij staat de patiënt en kwaliteit van de zorg centraal.

Diagnose diabetes 2025

De Nederlandse gezondheidszorg is in beweging. In 2012 publiceerde de NDF het boek Diagnose Diabetes 2025, een verkenning van de toekomst van diabeteszorg en preventie in Nederland. Op basis van uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek door het NDF werkt het boek met 17 trends waarmee de beweging van de gezondheidszorg in een groter geheel wordt geplaatst. Deze trends zullen tussen nu en 2025 een stempel drukken op onze zorg. Het boek maakt duidelijk dat het tijd is voor actie. Op basis van huidige ramingen is de verwachting dat er in 2025 ruim 1,4 miljoen mensen met gediagnosticeerde diabetes zijn: 8,4% van de bevolking. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het percentage uit 2007 (4,6%).

Oorzaak...

Deze toename is toe te schrijven aan veranderingen in de bevolkingsopbouw (bijvoorbeeld vergrijzing en langere levensverwachting), betere opsporingsmethoden om (pre)diabetes vast te stellen, maar vooral ook door een toenemende ongezonde leefstijl (te weinig beweging, verkeerd voedingspatroon).

...En gevolg

De prijs die we daar als samenleving voor betalen is hoog. De totale zorgkosten voor diabetespatiënten kwamen in 2010 uit op ca. 2,5 miljard euro, ofwel 7% van de totale zorguitgaven. Zonder maatregelen zullen deze kosten tegen 2025 zijn opgelopen tot 4,3 miljard euro. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de sterk stijgende kosten van aan diabetes gerelateerde comorbiditeit (het hebben van twee of meer aandoeningen tegelijkertijd). Evenmin met kosten die het gevolg zijn van verminderde inzetbaarheid, arbeidsparticipatie en vitaliteit in het algemeen. De toename van het aantal mensen met diabetes heeft daarmee niet alleen een aanzienlijke stijging van de zorgkosten tot gevolg, maar heeft ook grote impact op de economische en maatschappelijke situatie van Nederland.

Behandelplan

‘Acties die kunnen bijdragen aan een mogelijke oplossing in de strijd tegen de toenemende zorgkosten’. Het laatste hoofdstuk van Diagnose Diabetes 2025 biedt, onder de titel ‘Behandelplan’, een reeks oplossingsrichtingen aan om de dreigende trends om te buigen en het tij te keren. Het Behandelplan richt zich op drie belangrijke ambities:

1. Het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de diabeteszorg.

2. Vroegtijdige opsporing van mensen met (pre)diabetes zodat behandeling tijdig kan beginnen (en erger kan worden voorkomen).

3. Het voorkomen van een verdere groei van het aantal nieuwe mensen met diabetes door op bevolkings niveau de gezondheid van de Nederlander te bevorderen.

Het boek ‘Diagnose Diabetes 2025’, inclusief het ‘Behandelplan’, zijn in de maanden na publicatie uitgebreid besproken door de Nederlandse Diabetes Federatie. Centrale vraag daarbij was: hoe nemen we als diabetesveld onze verantwoordelijkheid en maken we concreet werk van de aanbevelingen die in het boek worden gedaan? Het NDF Masterplan Diabetes was het antwoord op die vraag.

NDF Masterplan

‘Van zorgstandaard naar zorg op maat’. Het masterplan stelt dat de NDF Zorgstandaard kan worden beschouwd als de norm (gebaseerd op richtlijnen en wetgeving) waaraan goede zorg moet voldoen, zowel inhoudelijk als procesmatig. Het gaat om een algemeen raamwerk dat op hoofdlijnen de behandeling van mensen met diabetes beschrijft. Oftewel, de NDF Zorgstandaard schetst wél de voorwaarden voor een ‘patient centered approach’ (benadering waarbij zorg op maat centraal staat) maar biedt daarvoor nog niet de benodigde middelen. De ontwikkeling van de benodigde middelen hiervoor is, volgens het NDF Masterplan, één van de belangrijkste opdrachten voor de komende jaren.

Een zorgpad geeft helderheid over de stappen in het zorgproces; het geeft aan welk traject een patiënt doorloopt en wie op welk moment welke acties onderneemt. Hierdoor weet elke betrokken hulpverlener op ieder moment welke (medische) doelen worden nagestreefd, wat de bijbehorende activiteiten en verantwoordelijkheden zijn, welke informatie aan de patiënt gegeven moet worden en wat nodig is na ontslag uit het ziekenhuis. Zorgpaden moeten als hulpmiddel dienen bij het maken en organiseren van de zorgverlening voor een bepaalde groep patiënten.

Innovatie binnen de traditionele diabeteszorgketen

De stap van zorgstandaard naar zorg op maat is complex. De patiënt komt de zorg weliswaar binnen met een bepaalde diagnose, maar heeft daarnaast nog vele andere kenmerken waar de behandeling en begeleiding zoveel mogelijk op zouden moeten worden afgestemd. Unieke combinaties van zorg en zelfmanagement zouden voor iedere individuele patiënt mogelijk moeten zijn. Een individueel zorgpad kan als vertrekpunt dienen voor de vraag gestuurde inrichting van zorg en preventie op maat. Zorgverleners en patiënten zouden voor de inrichting daarvan gerichter op weg kunnen worden geholpen door zogenoemde patiëntprofielen. Aan de hand van patiëntprofielen kunnen patiënten nader gesegmenteerd (of gecategoriseerd) worden aan de hand van relevante en haalbare kenmerken. Voorbeelden van deze kenmerken zijn: demografische, medische, ziekte- en cultuurspecifieke kenmerken, mate van comorbiditeit, leefstijl, motivatie tot mate van zelfmanagement, werk gerelateerde kenmerken, wensen en behoeften van patiënten.

Het ontwikkelen van patiëntprofielen, maar ook de ontwikkeling van verschillende zorgpaden is een van de belangrijkste speerpunten van het NDF Masterplan.

Gezonde wijkaanpak

Het NDF Masterplan stelt dat innovatie binnen de traditionele diabeteszorgketen niet volstaat om de dreigende trends van Diagnose Diabetes 2025 te keren. De beoogde innovatie zal moeten worden ingepast in een ‘gezonde wijkaanpak’. Het is hierbij de bedoeling dat veel verschillende partners op lokaal niveau gaan samenwerken en afspraken maken om:

1. een integraal gezonde leefomgeving te creëren;

2. tot een optimaal vraaggestuurd zorgaanbod te komen voor elke patiënt.

Missie zorgverzekeraars

Kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven: dat is de missie van zorgverzekeraars. Als maatschappelijke ondernemers behartigen zij de belangen van hun verzekerden, primair in onderlinge concurrentie maar ook gezamenlijk. Daartoe werken zij nauw samen met (organisaties van) patiënten/cliënten en zorgaanbieders.

De branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verenigt alle zorgverzekeraars, behartigt hun gezamenlijke belangen en ondersteunt hen bij het verwezenlijken van deze missie. ZN zorgt voor verbinding tussen de leden onderling en tussen de branche en andere relevante partijen. De medewerkers van ZN ondersteunen de leden door effectieve belangenbehartiging en collectieve dienstverlening vanuit een gemeenschappelijke visie.

Ook Boeren Medical denkt met u mee!

Zoals we allemaal weten stijgen de kosten in de gezondheidszorg. Hier kunnen we gezamenlijk iets aan doen. Boeren Medical staat voor beste service en hoogstaande kwaliteit. Wij zijn met een eigen serie bloedglucosemeters gekomen de BM Diamond serie om de kosten in de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Doordat we nu zelf de bloedglucosemeters laten produceren slaan we schakel over en we kunnen de kosten hierdoor zelfs halveren. We bezuinigen in geld maar niet in kwaliteit. Voor hen die niet voor vergoeding in aanmerking komen is de BM Diamond zeer aantrekkelijk in prijs voor slechts €19,95 heeft u een startpakket bestaande uit een bloedglucosemeter, 10 teststrips, 10 lancetten en een vingerprikapparaat.

Lees hier meer over de BM Diamond Serie.